Bør gebyret for KOFA-klage økes?

Gebyret for en KOFA-klage er bare 1000 kroner. Det kan føre til unødvendige klagesaker, og store kostnader for de som blir innklaget.

«Egen suksess er bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte!» Dette uttrykket slår meg når jeg ser hva som klages inn for KOFA for en tusen-lapp, og pålegger den innklagede store kostnader både i tid og penger. Den innklagede risikerer overtredelsesgebyr på opp til 10% av anskaffelses verdi, og er derfor nødt å kjempe for sin sak, noe som koster betydelig mer enn gebyret klageren må ut med.

KOFA-klage kan leveres av alle

KOFA er klageorgan for offentlige anskaffelser og skal ivareta at lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes. Organet har en viktig rolle, og det er viktig for alle parter at regelverket følges likt og at det blir håndhevet likt.

I de fleste saker kreves det at den part som vil angripe et vedtak eller en avgjørelse, har saklig interesse i klagen. I saker der det påberopes ulovlig direkte anskaffelse, er det imidlertid ikke krav til saklig klageinteresse. Alle som ønsker kan levere inn klage med påstand om at det har skjedd en ulovlig direkte anskaffelse. Gebyret for å bringe en sak inn for KOFA med påstand om ulovlig direkte anskaffelse er i dag på 1000 kr.

KOFA-klage gir ikke erstatning

Den som hevder at det er gjort en ulovlig direkteanskaffelse, får ikke erstatning eller kompensasjon. Han oppnår bare å «få rett». Samtidig vil en avgjørelse i KOFA gi en pekepinn på om det vil være riktig å gå videre til tingretten med et eventuelt erstatningskrav. Den offentlige aktøren som felles i KOFA vil også ilegges et overtredelsesgebyr.

Påstand om ulovlig direkte anskaffelse medfører at innklagde må bruke store ressurser på å håndtere klageprosessen. Gebyret, sett opp mot de kostnader som oppdragsgiver pådrar seg synes å være uforholdsmessig. Dette er i strid med det grunnleggende kravet om forholdsmessighet i anskaffelsesforskriften.

Høye omkostninger for KOFA-klage

Bakgrunnen for at jeg har satt spørsmålstegn ved ordningen, er en sak som jeg har bistått i og hvor min klient tapte flere hundre tusen fordi en motpart begjærte midlertidig forføyning, og klaget til KOFA.

Den aktuelle saken omhandlet en samling av idrettslag som hadde laget et aksjeselskap og sikret lån og finansiering for å bygge en idrettshall.

Anbud ble utlyst og det var konkurranse om en ordinær entreprisekontrakt for bygging av idrettshallen. En av de tapende tilbyderne begjærte midlertidig forføyning og hevdet brudd på anskaffelsesreglene.

Klager tapte i tingretten, men anket til lagmannsrett. Også i lagmannsretten tapte klager, men anket til Høyesterett. Her ble saken avvist.

Klager gikk på nytt til tingretten og begjærte på ny midlertidig forføyning på annet grunnlag. Også her tapte klager.

For alle rettsinstanser ble klager dømt til å erstatte innklagedes saksomkostninger som beløp seg til i størrelsesorden 200.000. I tillegg til rettsomkostninger kommer også kostnader knyttet til behandling av KOFA-saken. Disse vil variere fra sak til sak, men kan fort nærme seg rettsomkostninger i kompliserte saker.

Etter å ha tapt i alle instanser, sendte klager saken til KOFA med krav om at innklagede måtte ilegges overtredelsesgebyr.

Gikk konkurs – betalte ikke

Det skal her sies at klager aldri betalte idømte omkostninger, og at de senere er gått konkurs, mens innklagede måtte bruke ytterligere midler for å kjempe imot et eventuelt overtredelsesgebyr.

Resultatet av denne saken er at idrettslagene må bruke betydelige summer for å kjempe mot en leverandør som ikke nådde opp i konkurransen, men allikevel skulle ha «rett». Er gebyret for behandling i KOFA for lavt, eller skulle det vært strengere krav til saklig klageinteresse i en sak der det påberopes ulovlig direkteanskaffelse?

Jeg har dessverre også flere eksempler på tilfeller hvor leverandører forfølger klagen i flere instanser, uten at det er rettslig hold i den.

Er 1000 kroner for billig?

I de ovennevnte eksemplene har jeg ikke tatt med at de offentliges kostnader ved klagebehandling også er betydelige, noe som også må regnes med i det totale bildet.

Avslutningsvis skal bemerkes at det nok er behov for en forholdsvis lav terskel når det oppdages brudd på anskaffelsesreglene. Men 1000 kroner?