Hvordan kan kontraktstrategien gi bedre prosjekter og økt lønnsomhet?

Kontraktstrategi innenfor bygg- og anleggssektoren må bygge på en god forståelse av prosjektets kompleksitet, risikoprofil og markedets leveringskapasitet.

Utfordringen er ofte at entrepriseform velges før en forstår eller vet hva markedet er i stand til å levere og før man har valgt en spesifikasjonsstrategi. Resultatet er manglende sammenhenger i kontraktstrategien med påfølgende endringsordrer og uenigheter under gjennomføringen.

Inventura-partnere, Arne Sivertsen og Cecilie Thiis, gir gode råd for å unngå de store kostnadsoverskridelsene og konfliktene som ofte følger i kjølvannet av bygg- og anleggsprosjekter.

Forstå prosjektet

For det første må vi forstå prosjektets kompleksitet og de prosjektspesifikke utfordringene som påvirker prosjektet risikoprofil. Basert på dette må byggherren forstå om markedet er i stand til å levere alt under et eller om prosjektet egner seg bedre å gjennomføre i flere mindre entrepriser.

Videre vil en slik inngående forståelse av eget prosjekt og markedet påvirke spesifikasjonsstrategien for beskrivelse av aktuelle ytelser.

Her må det vurderes om spesifikasjonen skal være funksjonsbasert fordi markedet er best egnet til å finne frem til den faktiske løsningen, eller om det skal brukes detaljspesifikasjoner utarbeidet av byggherren fordi ekspertisen er større her enn hos markedet.

Strategien påvirker responsen

En ting er sikkert – valg av kontraktstrategi og gjennomføringsmodell påvirker responsen vi får i markedet. Et annet viktig element i kontraktstrategien er dialogen med markedet både før, under og etter anskaffelsen av entreprenør. Dette ser vi klart i vårt daglige virke som anskaffelsesfaglige rådgivere for store og små byggherrer. Derfor er det avgjørende å ha en god dialog med markedet før man tar det endelige valget og låser seg til en modell.

Suksess med en kontraktstrategi med tilhørende gjennomføringsmodell i ett prosjekt er ingen garanti for tilsvarende suksess i fremtidige prosjekt. Byggherrene må være åpne for, og lytte til, markedet for å sikre valg og riktig strategi og god konkurranse.

Formålet er god konkurranse

Et av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket er konkurranse. Valg av kontraktstrategi har stor betydning for den konkurransen man oppnår.

Det foreligger ikke et tilsvarende lovfestet prinsipp for private byggherrer, men det er like viktig og smart av dem å gjøre gode valg og etablere kontraktstrategi for å sikre god konkurranse og kontinuerlig utvikling av entreprenørmarkedet.

Strategi avgjør kontraktsmodell

Den valgte spesifikasjonsstrategien gir den direkte føringen for valg av kontraktsmodell. For eksempel om man velger en totalentreprise med NS 8407 eller om man velger utførelsesentrepriser med NS 8405/8406.

Vi trenger kontraktstandarder som er tilpasset det aktuelle prosjektet.  Det er standarden som skal tjene prosjektet og ikke omvendt.

Kontraktstrategi er i denne sammenheng sammensatt av inndeling/bundling av kontrakter, gjennomføringsmodell/entrepriseformer og valg av anskaffelsesprosedyre med tilhørende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Alle disse parameterne må vurderes i forhold til det aktuelle prosjekt for å sikre behovsdekning.

Massiv utbygging av infrastruktur og vekst i bygg- og anleggssektoren med gryende mangel på fagfolk utfordrer måten byggherrene kan tilnærme seg markedet på og hvordan de må legge opp kontraktstrategien sin. Dette gjør seg gjeldende både innenfor offentlig og privat sektor. Her er vi avhengig av dialog og kommunikasjon med markedet for å velge riktig kontraktstrategi.

Prosjektets behov avgjørende

Det må utarbeides en kontraktstrategi for å dekke behovene i ulike prosjekter, som kan spenne fra bygging av ny Sotrabro til mindre utbedringsprosjekt. På samme måte som prosjektene spenner over et vidt register, så er byggherrene også svært forskjellige i forhold til kapasitet og kompetanse. Alt dette taler for skreddersøm og kontraktstrategi som passer til det aktuelle prosjektet.

Et ikke uvanlig trekk ved mange bygg- og anleggsprosjekt er at det oppstår konflikter underveis i gjennomføringen. Dette kan ha mange årsaker, men vi ser at en underliggende årsak ofte er feil valg av kontraktstrategi og liten eller ingen dialog med markedet. Dette kan f.eks. være i de tilfeller der byggherre prøver å skyve uforholdsmessig stor risiko i prosjektet over på entreprenør, f.eks. knyttet til forhold som påvirkes av faktorer som er utenfor entreprenørens kontroll.

Kostnader spares i planlegging

Det er mye mer kosteffektivt å bruke ekstra tid i planleggingsfasen gjennom en god dialog med markedet, enn i en gjennomføringsfase når ting begynner å skjære seg.

Vi vil, basert på erfaring, oppfordre landets byggherrer til å bruke nok (mer) tid og riktig kompetanse til å etablere kontraktstrategi, inklusivt valg av rett gjennomføringsmodell, for det enkelte prosjekt. Her er konkret bruk av erfaring fra tidligere prosjekt, tverrfaglig samarbeid, og aktiv dialog med markedet avgjørende for å lykkes.