Innovasjon skroter klimaverstinger

Norges 80 hurtigbåter er kollektivtransportens klimaverstinger. Nå skal det bygges fire utslippsfrie hurtigbåter for testing av forskjellige løsninger. Slik blir offentlige anskaffelser sentrale for å sikre innovasjon i det grønne skiftet.

Skisse fra Brødrene Aa. Store bildet: Skisse fra LMG Marin

 

Transportøkonomisk institutt har beregnet at hurtigbåt er det mest forurensende transportmiddelet per passasjerkilometer. I regjeringens rapport «Klimakur 2030» beregnes det at det kan kuttes om lag en halv million tonn CO2-utslipp fra de omtrent 80 hurtigbåtene i Norge innen 2030.

Hurtigbåtfylkene samarbeider

Gjennom prosjektet «Fremtidens Hurtigbåt» samarbeider fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark om å stimulere markedet til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåttransporten langs Norskekysten.

Prosjektet har pågått i snart fire år, der første del var en ren konseptkonkurranse der fem båtkonsepter ble utviklet og presentert. Andre del av prosjektet bygger på fylkeskommunenes erfaringer derfra. Det overordnede målet er gjennom utforming og gjennomføring av konkurransen å stimulere markedet til å utvikle nullutslippsløsninger til skip, løsninger som i dag ikke er kommersielt tilgjengelige. Prosjektet mottar støtte fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.

Nytt design – ny drivlinje

Det skal bygges inntil fire pilotfartøy som skal kunne betjene ruter som i dag driftes med fossildrevne hurtigbåter. For å kunne teste ut forskjellige muligheter og løsninger har prosjektet valgt to ulike pilotløp. Pilotløp 1 hydrogendesign og Pilotløp 2 energieffektivt design.

Pilotløp 2 energieffektivt design ble kunngjort som en forsknings- og utviklingskontrakt høsten 2021. Det ble inngått samarbeid med seks leverandører som jobber med design av sine båtkonsepter frem mot avsluttende fase i første halvår av 2023. Formålet her er å designe nullutslippsbåter som har minst 30% lavere energiforbruk enn dagens båter. De nye tekniske løsningene som utvikles i prosjektet vil videre kunne brukes som utgangspunkt for fremtidige hurtigbåtanskaffelser.

Pilotløp 1 hydrogendesign har som formål å utvikle og demonstrere bruken av sikkerhetsgodkjente, hydrogendrevne hurtigbåter. Prosjektet gjennomføres som en konkurransepreget dialog, og kunngjøres før påsken 2022.

Inventura kan mobilitet

Inventura har bistått på vegne av Vestland Fylkeskommune i prosjektarbeidet. Medarbeidere fra Inventura sin faggruppe på mobilitetsanskaffelser har vært deltagende fra et tidlig stadium i forbindelse med søknader om finansiering og behandling av politiske saker tilknyttet prosjektet.

I gjennomføringen og de operasjonelle delene av anskaffelsene har Inventura senere bistått med kontakt med leverandørmarkedene, utforming av konkurransedokumenter og tilbudshåndtering.

Inventura mener dette viser potensialet for innovasjon og teknologiutvikling som oppstår når store offentlige aktører samarbeider om å skape attraktive muligheter for næringslivet. Der høye investeringskostnader setter barrierer for utvikling av grønne alternativer kan det offentlige gjennom målrettede anskaffelser legge til rette slik at teknologi blir utviklet og kommersielt tilgjengelig.

Regelverket gir muligheter

For å få vellykkede resultater av slike prosjekter kreves høy anskaffelsesfaglig kompetanse. Mulighetene regelverket åpner for ved anskaffelser av innovative løsninger benyttes fullt ut. Videre behøves god interessenthåndtering – særlig mot politisk ledelse – da dette ofte er kostbare og prestisjefylte prosjekter for de involverte.

I tillegg må man tidlig i prosessen etablere en tydelig to-veis markedsdialog med de viktigste leverandørmarkedene for å kunne forstå potensialet og begrensningene i markedet, samt aktørenes behov for stimuli for å kunne levere ønsket resultat. I dette viktige arbeidet skal Inventura være en god sparringspartner både for offentlige og private bidragsytere!

Bred satsning på utslippsfrie hurtigbåter

I tillegg til prosjektet “Fremtidens Hurtigbåt” har Miljødirektoratet nylig innvilget støtte til en rekke hurtigbåtprosjekter. Dette gjelder elektrifisering av hurtigbåt i Hommersåksambandet i Rogaland, elektrifisering av bybåtrutene i Vestland og elektrifisering av hurtigbåt på ruten Tromsø-Harstad.

Dersom alle prosjektene som støttes av Hurtigbåtprogrammet til Klimasats gjennomføres som planlagt estimeres det at man vil kutte CO₂-forbruket tilsvarende 6000 fossildrevne personbiler årlig over de neste 10-15 årene.

Av Lars Christensen

Illustrasjon: Randi Aarekol

Les mer om prosjektet:

Jakta på framtidas hurtigbåt er i gang – Vestland fylkeskommune

026/2022 – Fremtidens hurtigbåt – etablering av felles eierselskap for Troms og Finnmark -, Nordland-, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner – Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Elektriske hurtigbåter får nye 40 millioner kroner – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Får nye 9,7 millioner til Fremtidens hurtigbåt – Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)