Inventura Advokat med viktig prinsippsak for EFTA-domstolen

Er ambassader som befinner seg utenfor EØS-territoriet omfattet av anskaffelsesregelverket? Inventura Advokat har nylig prosedert den prinsipielt viktige Scanteam-saken for EFTA-domstolen.

Forrige uke prosederte advokatfullmektig Tor Arne Solberg-Johansen i Inventura Advokat Scanteam-saken i EFTA-domstolen. Med seg hadde han Ragnhild Kristina Ølstad som juridisk assistent.

Scanteam er et konsulentselskap som spesialiserer seg bl.a. på bistandsproblematikk og menneskerettigheter. I 2017 deltok Scanteam i konkurranse om et konsulentoppdrag om et menneskerettighetsprosjekt i Angola. Konkurransen ble kunngjort av Norges ambassade i Luanda. Scanteam, som tapte konkurransen, var forundret over saksbehandlingen og begrunnelsen og klaget derfor på tildelingen.

Når Inventura så nærmere på saken fant man at ambassaden ikke hadde anvendt anskaffelsesregelverket i tråd med EØS-avtalen. Begrunnelsen fra ambassaden var at man ikke var omfattet av regelverket, siden ambassaden befant seg utenfor EØS-territoriet.

Hvor gjelder anskaffelsesregelverket?

Scanteam klaget saken inn for KOFA og hevdet at ambassaden i Luanda måtte følge EØS-avtalens bestemmelser. KOFA bestemte så at dette var et såpass komplisert og uavklart spørsmål at de ønsket å høre med EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen er opprettet gjennom EØS-avtalen og har jurisdiksjon i saker om fortolkningen av denne. Blant annet kan EFTA-domstolen gi rådgivende uttalelser til domstolene i de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge om hvordan EØS-avtalen skal forstås.

Scanteam-saken gjelder altså det geografiske virkeområdet for EØS-avtalens regler om anskaffelser. Spørsmålet som KOFA ønsket at EFTA-domstolen skulle uttale seg om er om anskaffelsesdirektivet kommer til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EØS-stats utenriksstasjon i et tredjeland utenfor EØS.

Dette innbefatter mange problemstillinger: blant annet om betydningen av EØS-avtalens og EU-traktatenes geografiske begrensning. Det dreier seg også om det gjelder en tilsvarende begrensning for anskaffelsesdirektivet, hvilken personkrets som er omfattet av direktivet og betydningen av regelverkets effektivitet.

I tillegg har Norge reist spørsmål om KOFA i det hele tatt er å betrakte som en domstol eller tribunal som har adgang til å be om rådgivende spørsmål fra EFTA-domstolen.

Prinsippsak med stor interesse

Mange aktører har fattet interesse for saken. Under høringen for EFTA-domstolen prosederte både Den norske stat, Østerrike, Frankrike, Spania, ESA og EU-kommisjonen.

«Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål om anskaffelsesdirektivenes geografiske virkeområde» sier Tor Arne Solberg-Johansen i Inventura Advokat.

«Spørsmålet har ennå ikke vært prøvd i EU-systemet. Dette gjør at svaret fra EFTA-domstolen vil få innvirkning ikke bare for Norges ambassade i Luanda, men for utenriksstasjonene til alle tretti EØS-land. Det har vært meget spennende å få bidra i en prosess som kan skape presedens for anskaffelsesregelverkets virkeområde».

Scanteam mener at ambassadene – uansett hvor det er plassert – er en del av norske myndigheter som må følge anskaffelsesregelverket i EØS-avtalen. Dette synet støttes av Østerrike, EU-kommisjonen og ESA.

Norge mener at EØS-avtalens anskaffelsesregler ikke får anvendelse utenfor EØS-landene, og derfor ikke kan gjelde for en norsk ambassade som er fysisk plassert i et tredjeland. Frankrike og Spania støtter Norge i dette synet.

«Det er utrolig moro å få være med på en slik sak så tidlig i karrieren. Jeg har spesialisert meg på EU/EØS-rett, spesielt offentlige anskaffelser, så dette er midt i mitt interessefelt.» sier Ragnhild Kristina Ølstad.

«Scanteam-saken vil kunne få store konsekvenser for leverandører som leverer rådgivningstjenester til offentlige aktører eller bistandsprosjekter utenfor EØS-området. Det er problematisk dersom tjenester som anskaffes fra EØS-området av en offentlig aktør, ikke må følge reglene om offentlige anskaffelser fordi ytelsen helt eller delvis skal leveres utenfor EØS-området.

EU-kommisjonen påpekte i sine avsluttende bemerkninger at de selv har ønsket å få prøvd denne problemstillingen for EU-domstolen og at Scanteam-saken derfor vil følges svært nøye i EU. Denne gangen blir det altså EFTA-domstolen som får gleden av å uttale seg først om en EU-rettslig problemstilling som ikke har vært oppe for domstolene før.

Domsresultatet antas å komme om 3 måneders tid.