Kommunene risikerer å sitte igjen med svarteper på grunn av ubalanserte kontrakter

Andreas Hjortland, Inventura

Juristmangel i kommunene – trenger innkjøpskompetanse

Juristmangel i kommunene gjør at halvparten av norske kommuner ikke har jurister på lønningslisten. Dermed mangler de også sentral kompetanse – for eksempel i anskaffelsesspørsmål.

Det er i en undersøkelse Rambøll har gjort for Juristforbundet, at nesten halvparten (45%) av kommunene sier de ikke har ansatte jurister. Juristen.no skriver om saken i denne artikkelen.

De kommunene som har egne jurister benytter dem oftest i ledelse og stab, og i plan og byggesaker. Juristforbundet er dermed bekymret over manglende juridiske vurderinger og den generelle rettssikkerheten, i fagområder som helse, barnevern, oppvekst og omsorg.

Store anskaffelser – uten jurister

Den samme bekymringen bør gjøre seg gjeldende for anskaffelsesområdet. Selv mindre kommuner, som ofte mangler jurister, gjør til dels store anskaffelser. Til sammen utgjør offentlige anskaffelser over 500 milliarder kroner hvert år. Disse skal gjennomføres etter et omfattende regelverk, for å sikre lik konkurranse og åpenhet i prosessene. Det er også besluttet at offentlige anskaffelser skal være en spydspiss inn i det grønne skiftet, gjennom å ta bærekraftshensyn i alle innkjøp.

Løsningen for kommunene uten egne jurister vil dermed bli å hente inn juridisk kompetanse og kapasitet etter behov, og fra sak til sak. Det trenger ikke være noen dårligere løsning.

Inventura og Inventura Advokat bistår mange kommuner med slik kompetanse etter behov.

– Selv i mindre anskaffelser kan det være behov for gode juridiske vurderinger, sier Andreas Hjortland, jurist og leder for Inventuras Oslo-kontor. – Det kan gjelde både bruk av regelverket, kriterieutvelgelse og forhandlings- og evalueringsprosedyrer, for eksempel. Og ikke minst gjelder det bærekraftshensyn. Vi ser at mange kommuner trenger hjelp med å sikre det juridiske og faglige grunnlaget for gode miljøkrav i anskaffelser.

Kommunene tar stor risiko

Denne kompetansen vil også være spesielt viktig når det gjelder utforming av kontrakten. Uten gode, balanserte kontrakter har ikke kommunene kontroll på hvilken risiko de egentlig tar med leveransen. Blir avtalen for ubalansert til fordel for leverandøren kan kommunen risikere å sitte igjen med svarteper hvis det blir problemer med leveransene.

Det kan bli en uforholdsmessig stor belastning på kommuneøkonomien, kanskje særlig i de små og mellomstore kommunene. Kommunene risikerer også å gjennomføre ulovlige anskaffelser, med alle de problemene det medfører.

Klager og søksmål

I tillegg til juridisk kompetanse kan det også være bruk for advokatbistand i mange tilfeller. Inventura Advokat har oppdrag for mange kommuner og andre offentlige aktører.

– Dersom det oppstår problemer i en konkurranse, for eksempel med avlysninger eller uenighet om avgjørelser, kan det fort ende opp med en klagesak til KOFA, eller trusler om andre typer søksmål, sier Helge Follestad, leder for Inventura Advokat.

– Vi ser at særlig mindre kommuner kan ha stort behov for advokathjelp i slike saker, men ikke så stort at det rettferdiggjør egne kommuneadvokater. Dermed er det nyttig å kunne henvende seg til et advokatkontor som er eksperter på anskaffelsesrettslige problemstillinger, når behovet er der.

Last gjerne også ned Inventuras beste råd om hvordan kommuner kan unngå å gjøre ulovlige anskaffelser.

 

Slik unngår du ulovlige innkjøp

Last gjerne ned Inventura advokat sine fem beste råd for å unngå ulovlige anskaffelser i kommune-Norge.