Koronakrisen – force majeure i offentlige kontrakter?

I mange kontraktsforhold er det nå stor usikkerhet. Er kontrakten bindende? Foreligger force majeure og hva er konsekvensene? Handlingsrommet er som oftest større enn innkjøperne tror – men mindre enn leverandørene tror.

 

For innkjøperne kan man dele det i tre.
Det første er at det nå er viktig at budsjettene økes og brukes, og at offentlig sektor kunngjør flere konkurranser. Det samme gjorde de under finanskrisen, og det holdt en rekke bedrifter flytende under krisen.

Direkte innkjøp er lovlig

Det andre er anskaffelsesfasen. Der er det mulig å redusere konkurransen eller i ytterste fall kjøpe direkte fra en leverandør – i hvert fall hvis det er snakk om nødvendige innkjøp til kritisk infrastruktur. Videre kan innkjøperen vurdere å endre risikobalansen i kontrakten, til fordel for leverandørene. For eksempel ta større del av valutarisiko på egen kappe. Man kan også legge inn lengre frister for tilbudsinnlevering for å få med flere leverandører, eller korte ned fristene hvis det haster. Ta også i bruk digitale verktøy.
Inventura leder for tiden mange innkjøpsprosesser for offentlige virksomheter, og alle forhandlinger foregår på eksempelvis Skype eller Teams. Ofte med 10-talls deltagere fra hvert sitt hjemmekontor. Dette fungerer utmerket.

Det tredje er under kontraktsperioden. I den situasjonen vi nå er i kan offentlige innkjøpere gjøre vesentlige endringer i løpende kontrakter, noe som ellers ikke er lov. Så lenge ikke kontraktssummen overstiger 50% av opprinnelig beløp, kan endringer fritt skje. Dette bør innkjøperen benytte for å få til smidige løsninger.

Force majeure?

Leverandørene på sin side er nå aktive med å hevde Force majeure og fritak fra ansvar. Dette er problematisk. Force majeure-formuleringer er forskjellige i mange kontrakter og har ikke èn felles betydning. Man må derfor tolke hver enkelt kontrakt for å se på betydningen.
Kjernen er at når det inntreffer forhold ingen av partene har kunne forberedt seg på, kan forpliktelsene suspenderes/stoppes en periode. Men avtalen skal ellers holdes hvis mulig. Selv om det er en Force majeure-situasjon er ikke det et frikort for leverandørene til å revidere priser eller å be oppdragsgiveren ta ansvar for endret valuta, slik nå en del leverandører ser ut til å hevde.

Dialog er det beste

Vårt råd til begge parter er likevel å gå i dialog. Mye kan løses ved reforhandlinger og gjensidig respekt. Alle er mest tjent med at leverandørene overlever, og ikke minst at konkurransen i markedet opprettholdes.
Last også ned vår 10-punkts huskeliste for hvordan du bør håndtere kontrakter.

 

Sjekklisten du trenger om force majeure og kontrakter

Last ned Inventura Advokat sin sjekkliste om force majeure i kontrakter under koronapandemien