Slik sladder du i et tilbud – uten å bryte loven

Sladding av tilbud i offentlige anskaffelser er komplisert. Sladder du for mye er det i strid med offentlighetsloven, sladder du for lite kan du bli straffet for å røpe forretningshemmeligheter.

For offentlige oppdragsgivere har sladding av leverandørenes tilbud i offentlige anskaffelser blitt et stadig mer omfattende og tidkrevende arbeid. De fleste oppdragsgivere sladder for mye, noe som er i strid med både offentlighetsloven og forvaltningsloven.

På den annen side kan det være straffbart etter straffeloven å sladde for lite dersom oppdragsgiver røper en forretningshemmelighet som er taushetsbelagt. Så hva skal oppdragsgiver egentlig sladde fra leverandørenes tilbud og hva skal det gis innsyn i?

Personlige forhold og forretningshemmeligheter

Det følger av offentleglova § 13 første ledd at opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra innsyn. I forvaltningsloven § 13 er det to forhold som er underlagt taushetsplikt.

Disse er «noens personlige forhold» og «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår». For offentlige anskaffelser er unntaket for forretningshemmeligheter særlig aktuelt.

Definert i ny lov

Et sentralt spørsmål er altså hva som utgjør en forretningshemmelighet. Den 1. januar 2021 trådte lov om vern av forretningshemmeligheter i kraft. Gjennom denne loven har begrepet «forretningshemmelighet» fått en legaldefinisjon i norsk rett:

Opplysningene som påberopes vern som forretningshemmelighet må (1) som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, ikke være allment kjent eller lett tilgjengelig, og (2) ha kommersiell verdi fordi de er hemmelige, og (3) innehaveren av opplysningene må ha truffet rimelige tiltak for å holde opplysningene hemmelige.

Definisjonen kan hjelpe oppdragsgiver til å vurdere om det er foreligger en forretningshemmelighet som skal unntas fra innsyn. En grundigere behandling av innholdet i forretningshemmelighetsloven finnes her.

Skal unngå tap for leverandøren

Taushetsplikten for forretningshemmeligheter tar sikte på å hindre spredning av opplysninger som kan føre til økonomisk tap for den leverandøren opplysningen gjelder, enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene.

Reglene for taushetsplikt er viktig for å sikre gjensidig tillit mellom oppdragsgiver og leverandør. Når oppdragsgiver sladder et tilbud, skal leverandøren alltid være trygg på at reglene om taushetsplikt etterleves. Leverandøren skal kunne inngi tilbud med fullstendig opplysninger, uten fare for at forretningshemmeligheter røpes.

Samtidig er det viktig at anskaffelsesprosessen følger de grunnleggende prinsippene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Oppdragsgiver må derfor foreta en grundig vurdering i den enkelte sak av hvorvidt det foreligger en forretningshemmelighet som kan sladdes.

Kan være straffbart

Fordi det kan være straffbart å røpe taushetsbelagte opplysninger, kan oppdragsgiver ofte være tilbakeholden med å utgi opplysninger i leverandørenes tilbud. Oppdragsgiver sladder for eksempel leverandørenes totalpriser, selv om hovedregelen er at det ikke er å anse som forretningshemmeligheter, fordi de ikke har overføringsverdi til andre konkurranser.

Motsatt er enhetspriser som utgangspunkt forretningshemmeligheter, som klarere indikerer den aktuelle leverandørens konkurransestyrke. For totalpriser og enhetspriser finnes det imidlertid unntak, som vi går nærmere inn på i veilederen.

Last gjerne ned Inventuras veileder, som guider deg gjennom hvordan du håndterer innsynsbegjæringer og sladding av dokumenter i offentlige anskaffelser.

Veileder til innsynsretten

Last ned Inventuras grundige veileder til sladding av tilbud, og korrekt håndtering av retten til innsyn