Sommeren 2022 trer Åpenhetsloven i kraft. Er din bedrift klar til å gjennomføre lovens pålegg om aktsomhetsvurderinger mot brudd på menneskerettighetene?

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli i år, og stiller nye krav til store og mellomstore norske selskaper, særlig når det gjelder oppfølging av egne leverandører. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er viktig at alle virksomheter som omfattes av loven starter prosessen med å utarbeide interne retningslinjer og aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandørkjede. Nedenfor gir vi en oversikt over sentrale deler av åpenhetsloven.

Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger deles opp i følgende seks steg, i tråd med de retningslinjer som allerede er utarbeidet av OECD:

1. Forankre ansvarlighet i interne retningslinjer

Det skal utarbeides og innarbeides særskilte retningslinjer knyttet til sosialt ansvar i alle deler av virksomhetens drift:

  • For hvordan din virksomhet jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Målet er at retningslinjene innarbeides i den ordinære driften
  • For ansvarlighet og planer for aktsomhetsvurderinger som tydeliggjør virksomhetens forpliktelser
  • I avtaler med leverandører og forretningspartnere

2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser

Virksomheter pålegges å kartlegge og vurdere hva som kan utgjøre negative konsekvenser som for eksempel:

  • Barnearbeid, tvangsarbeid, lønnsdiskriminering, diskriminering av arbeidstakere i ansettelsen eller yrke på grunnlag av f.eks. rase, farge kjønn, språk mv.

Alle områder av virksomheten må kartlegges, herunder alle operasjoner, forretningsforbindelser og leverandørkjeder.

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade etter punkt 2

Virksomheter skal vurdere egnede tiltak/planer for å forebygge og redusere potensielle negative konsekvenser.

4. Følg med på gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3

Virksomheter skal overvåke gjennomføringen og resultatene av virksomhetens tiltak for å kartlegge, vurdere, forebygge, redusere og, når det er påkrevd, støtte gjenoppretting av skade, inkludert med forretningsforbindelser. Erfaringen fra overvåkingen skal benyttes for å forbedre disse prosessene i fremtiden.

 5. Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert

Virksomheter skal kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser etter pkt. 3 og 4 er håndtert. Det er kun de som er berørt eller potensielt berørt av de negative konsekvensene som skal informeres.

 6. Sørg for eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

Når virksomheten kartlegger at den er har forårsaket eller bidratt til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning. Hvilke gjenopprettingstiltak som passer, beror på de konkrete forholdene, blant annet type skade og skadens omfang.

 

Det er verdt å merke seg at virksomheten  i henhold til Åpenhetsloven kun skalgjennomgå de trinnene som er relevante ut fra egen virksomhet. Det vil si at dersom en virksomhet etter kartlegging av risiko for negativ påvirkning etter pkt. 2 ikke avdekker noen risiko, er det heller ikke nødvendig å iverksette tiltak og følge opp, som beskrevet i punkt 4-6.

 

Omfanget av aktsomhetsvurderingene

Åpenhetsloven slår fast at redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal legges ut på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Det skal i årsberetningen opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

I tillegg har allmennheten rett til informasjon om hvordan bedriften faktisk håndterer negativ påvirkning. Omfanget av informasjonsplikten vil variere, men det er viktig at virksomheten utarbeider en klar strategi for å kunne besvare informasjonskravet på best mulig vis.

Enkle prosesser og verktøy

Arbeidet med aktsomhetsvurderingene trenger ikke å være vanskelig. Denne grove oversikten viser de sentrale forpliktelsene loven pålegger. Konkret utforming og gjennomføring av dette vil selvsagt variere sterkt fra virksomhet til virksomhet.

Inventura har inngående kompetanse om aktsomhetsvurderinger, og praktisk erfaring fra privat og offentlig sektor. Vi har også utviklet en prosess for å gjennomføre disse vurderingene så effektivt som mulig, med enkle verktøy. Det er sentralt å stille de riktige kravene til verdikjeden, og for eksempel utarbeide strategier og risikovurderinger tilknyttet aktsomhetsvurderingene som må foretas.

Slike aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i kategorier som menneskerettigheter, miljø og arbeidslivskriminalitet – og andre aktuelle bærekraftsmål. Det inkluderer blant annet kartlegging og analyser av de leverandørene som er utsatt for risiko for negativ miljøpåvirkning, brudd på sosiale og etiske krav og som er spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet.

Med oversikt over alle risikoelementene i verdikjeden, har selskapet mulighet til å endre forhold for å redusere risiko.

 

Det er viktig å starte interne prosesser for å overholde Åpenhetsloven i tide, før loven trer i kraft sommeren 2022