Leverandørene representerer opptil 90 prosent av virksomhetens kostnader, og er dessuten en svært viktig kilde til innovasjon og ny kompetanse. Derfor er kravene til virksomhetens innkjøpsfunksjon svært høye.

Ved større omstillinger, for eksempel som respons på disruptiv konkurranse fra nye aktører, eller på økte forventninger om å ivareta samfunnsansvar, kan gode prestasjoner fra kompetente leverandører være avgjørende for suksess. Derfor er kravene til virksomhetens innkjøpsfunksjon svært høye, og de kommer til å øke ytterligere.  Alle innkjøpsprosesser involverer brukeravdelinger og fagavdelinger, i tillegg til innkjøp.

De aller fleste ledende virksomheter med en ambisiøs utviklingsagenda for innkjøp.

Verdien av å oppdatere strategien

Kravene til mer verdiskapende innkjøp kan bare realiseres dersom alle gode krefter trekker i samme retning mot målet. Viktige endringer og forbedringer krever synlig eierskap og tilslutning fra toppledelsen, samtidig som aksepten for endringer og beslutninger må finnes ute i alle deler av organisasjonen. En overordnet innkjøpsstrategi er et viktig kommunikasjonsdokument for dette formålet. De aller fleste ledende virksomheter med en ambisiøs utviklingsagenda for innkjøp, oppdaterer jevnlig sin innkjøpsstrategi. På den måten adresserer den forretningsstrategiske mål og prioriteringer.

Fremgangsmåte i innkjøpsstrategi

Inventura har bistått en rekke ledende norske og internasjonale virksomheter med å utarbeide overordnet innkjøpsstrategi, og anbefaler følgende fremgangsmåte:

1. Gå i dialog med ledelsen om kortsiktige og langsiktige målsetninger for innkjøp som tar direkte utgangspunkt i virksomhetens strategi og prioriteringer.
2. Diagnostiser nå-sitasjonen gjennom kvantitative og kvalitative vurderinger.
3. Etabler en tiltaksplan som lukker de viktigste gapene på prestasjoner og kapabiliteter gjennom endringer og forbedringstiltak. Tiltaksplanen gjør at målsettingene kan realiseres så raskt som virksomheten trenger, og kan klare å gjennomføre.

Innkjøpsstrategien bør ha konkrete tiltak for hvordan virksomheten skal:
Øke verdiskapningen fra egne verdikjeder og leverandørrelasjoner gjennom bedre kategoristyring.
• Effektivisere og full-digitalisere innkjøpsprosessene.
• Videreutvikle kompetanse og kapasitet i Innkjøpsfunksjonen slik at disse er tilpasset endringene i virksomhetens behov.
Strategien bør også beskrive hvordan implementering og måloppnåelse vil bli fulgt opp gjennom suksess- og prestasjonsindikatorer.